1. Identiteit van Dress by Mila

Dit zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Dress by Mila. Vestigingsadres: Fortlaan 22, 1405 BP Bussum
KvK: 34218696
BTW: 1917.88.272.B01

Klantenservice is telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren: 035 – 8879588 of via e- mail: info@dressbymila.nl

2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Dress by Mila.

2.2 Door te bestellen accepteert de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2.3 Wijzigingen van en aanvullingen op bepalingen van deze voorwaarden en/of nadere afspraken gelden slechts indien zij door Dress by Mila schriftelijk zijn bevestigd.

3. De overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Dress by Mila langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

3.3 De overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Dress by Mila. Dress by Mila is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd (bijvoorbeeld i.v.m. eerdere fraude of een kredietcheck) informeert Dress by Mila de klant binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

4. Prijzen en betaling

4.1 Alle prijzen die op onze website staan vermeld zijn in euro’s en inclusief BTW.

4.2 Verzendkosten zijn niet bij de vermelde prijzen inbegrepen.

4.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van invoer-, type- of zetfouten. Voor de gevolgen van bovengenoemde fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.4 De prijs die bij het artikel wordt vermeld kan niet wijzigen binnen de looptijd van de overeenkomst.

4.5 Betaling via de website geschiedt via iDeal (NL), Bancontact (België) of credit card.

4.6 Wanneer de klant een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt de klant achteraf niet in aanmerking voor korting.

4.7 Verstrekte kortingcodes dan wel codes voor gratis verzending van bestellingen zijn niet van toepassing op artikelen welke reeds korting genieten.

4.8 Wanneer de betaling van de bestelling niet binnen 5 werkdagen na de dag van bestelling is voldaan, zal de bestelling worden geannuleerd.

4.9 Betaling van de bestelling geschiedt zoals overeengekomen in de overeenkomst. De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan.

5. Levering en uitvoering

5.1 Na een gedane bestelling ontvangt de klant zo spoedig mogelijk een e-mail ter bevestiging. In deze orderbevestiging staat het aankoopbedrag van de product(en) en de verzendkosten. Indien de klant na de bestelling geen bevestiging ontvangt dan kan de klant dit kenbaar maken door een e-mail te sturen aan: info@dressbymila.nl

5.2 Dress by Mila zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

5.3 De klant dient het juiste adres en e-mailadres door te geven aan Dress by Mila. Ook eventuele wijzingen hiervan dienen tijdig door gegeven te worden aan Dress by Mila. Indien de klant een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor rekening van de klant.

5.4 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

5.5 Dress by Mila is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

5.6 Indien de levering vertraging oploopt – hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen – of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.

5.7 Dress by Mila zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld doordat het bestelde product niet (meer) op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd) dan ontvangt de klant uiterlijk 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht. De klant heeft in dat geval het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding zal Dress by Mila het bedrag dat de klant betaald heeft binnen 7 werkdagen terugbetalen.

5.8 Artikelen worden afgeleverd op het afleveradres zoals door de klant opgegeven bij de bestelling. Het risico van verlies of schade aan de artikelen gaat op de klant over op het moment dat de artikelen aan de klant worden afgeleverd.

5.9 Indien de klant weigert of verzuimt om het product in ontvangst te nemen, behoudt Dress by Mila zich het recht voor om de redelijke kosten van het opslaan van de producten aan de klant door te rekenen tot aan het moment dat wel afgeleverd kan worden. Indien de aflevering mislukt om een reden buiten Dress by Mila’s controle om, behoudt Dress by Mila zich het recht voor om de overeenkomst op te zeggen en de betaalde sommen terug te betalen minus de redelijk gemaakte kosten.

6. Ruilen en retourneren

6.1 Bij de aankoop van artikelen heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het artikel door of namens de klant.

6.2 Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het artikel en de verpakking. De klant zal het artikel slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het artikel wenst te behouden.

6.3 Indien de klant een artikel wil ruilen, dient de klant het huidige artikel retour te zenden en een nieuwe bestelling in de webshop van Dress by Mila te plaatsen.

6.4 De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, hiervan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Dress by Mila. De klant dient te bewijzen dat de geleverde artikelen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde artikelen komt voor rekening en risico van de klant. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde artikelen niet aan Dress by Mila heeft teruggezonden, kan de overeenkomst niet meer worden opgezegd.

6.5 Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen door Dress by Mila, ongeacht de reden van het retoursturen. Onterechte retourzendingen worden weer aan de klant teruggezonden onder inhouding van de verzendkosten.

6.6 Voor retourzendingen gelden de volgende voorwaarden: Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele of gelijksoortige degelijke verpakking. De producten dienen in originele staat te zijn, dat wil zeggen ongedragen, ongeschonden, inclusief aangehecht label. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, vervalt het recht op opzegging van de overeenkomst.

6.7 Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat Dress by Mila niet aansprakelijk is voor het beschadigen en/of zoekraken van retour gezonden artikelen.

6.8 Nadat een artikel in goede staat retour ontvangen is, zal Dress by Mila het terug te ontvangen bedrag binnen 7 werkdagen storten op de bankrekening van de klant. Indien de klant de gehele bestelling retourneert, ontvangt de klant het aankoopbedrag inclusief de bijbehorende verzendkosten. Indien de klant een gedeelte van de bestelling retourneert, ontvangt de klant alleen het aankoopbedrag terug.

Retourzendingen kunnen worden gestuurd naar: Dress by Mila
Fortlaan 22
1405 BP Bussum

7. Garantie

7.1 De klant is verplicht de geleverde producten onmiddellijk na aflevering te inspecteren. Gebreken, manco’s of ontbrekende of verkeerde producten die de klant bij inspectie heeft ontdekt of had moeten ontdekken, dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 10 dagen na de levering aan Dress by Mila te worden gemeld.

7.2 Dress by Mila staat er gedurende 30 dagen voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

7.3 Voornoemde garantie geldt niet wanneer enig gebrek is ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dress by Mila, de klant en/of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product, het product is aangewend voor

(abnormale) doeleinden waarvoor het niet bestemd is, anderszins onzorgvuldig hebben behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Dress by Mila.

7.4 Het in deze voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de klant uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en hoedanigheid van hetgeen aan de klant is verkocht en geleverd.

7.5 De klant is verplicht Dress by Mila in de gelegenheid te stellen de geconstateerde gebreken te (laten) onderzoeken. Indien de geleverde producten gebreken vertonen, zal Dress by Mila naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of herstellen dan wel een terugbetaling doen van een in overleg met de klant vast te stellen bedrag. Dit bedrag zal steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag van het (de) betreffende product(en).

8. Aansprakelijkheid

8.1 Iedere aansprakelijkheid van Dress by Mila, van personeel en producten van Dress by Mila voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is Dress by Mila aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

8.2 Dress by Mila aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Dress by Mila.

8.3 Iedere aansprakelijkheid van Dress by Mila jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Dress by Mila verschuldigd is.

9. Privacy

Dress by Mila zal gegevens van de klant niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen. Klik hier voor een uitgebreide omschrijving van onze privacy policy.

10. Toepasselijk recht
Op overeenkomsten, en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verplichtingen, tussen Dress by Mila en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Winkelmandje

Je winkelmandje is leeg. Ga naar de Shop om verder te winkelen.